Universiteit van Tilburg
Persbericht
     Persbericht           Archief           Zoeken           Universiteit van Tilburg           17 juni 2008

Publieke discussie niet zaligmakend voor democratie

Promotie politiek filosoof Drosterij over debat en politiek

De dagelijkse politiek lijkt steeds meer op een mediaspektakel, in de poging de kloof tussen burger en politiek te overbruggen. Maar politiek filosoof Gerard Drosterij constateert in zijn proefschrift dat publieke discussie niet zaligmakend is voor de democratie. Hij pleit voor een scherpere scheiding tussen het politieke en het publieke debat.

De show waarmee Rita Verdonk haar politieke beweging lanceerde, is tekenend voor Drosterijs onderzoek. De website waarop ze haar aanhang maximale invloed op haar politieke keuzes wilde geven, liep al snel uit op een ordinaire scheldkanonnade. Daarmee voldeed haar aanhang geenszins aan het democratisch ideaal; namelijk een gemeenschap van burgers, die hun privébelangen en meningen naar het algemene belang van de maatschappij weten te vertalen.

Dat de waarde van een democratie afhangt van het publieke debat, vindt zowel de linker als de rechter vleugel van de politiek. Kritische burgers en luisterende politici is het ideaal, waarmee de kloof tussen de 'provinciale' geluiden van de burgers en de politici in hun ivoren toren moet worden overbrugd. In zijn proefschrift laat Drosterij zien dat die poging heeft geleid tot een vermenging van de politiek en publiek. De politiek wordt gepopulariseerd en het publieke debat gepolitiseerd. De richtlijn publiciteit te zoeken regeert de politiek. Terwijl maatschappelijke kwesties steevast met overheidshandelen in verband worden gebracht.

Ironisch genoeg creëert de angst voor de kloof pas écht een kloof, stelt de promovendus. In het onderwijs bijvoorbeeld, zo was ook de conclusie van een recent parlementair onderzoek van de commissie Dijsselbloem, is de politiek te veel op de stoel van het onderwijs gaan zitten. Dat leidde tot een managerscultuur met bijkomende hervormingen en een bureaucratische schil. De autonomie van de onderwijzers werd ondermijnd, en de kwaliteit van het onderwijs ging teloor. 'De kloof bestaat', stelt Drosterij. 'Dat is normaal. De vraag is hoe er op een goede manier mee om te gaan.'

Op basis van filosofisch en begripshistorisch onderzoek, komt de promovendus met een alternatief begrip van politiek, dat hij politiek als jurisdictie noemt. Daarbij stelt hij de scheiding van politiek en samenleving voorop. Hij pleit voor een herstel van het gezag van de overheid. En voor meer vertrouwen vanuit de politiek in de autonomie van de burgers. 'Politiek denken heeft een wijd perspectief en gaat over het vormen van de samenleving. De overheid schept de wettelijke voorwaarden, waarbinnen de burgers zelf de kwaliteit van de maatschappelijke praktijk kunnen verbeteren.' De oude Griekse traditie van Plato en Aristoteles speelt in zijn onderzoek een belangrijke rol. De Grieken zijn liberaler dan de moderne traditie, stelt Drosterij. Juist omdat zij de scheiding tussen politiek en publiek scherp trekken.

Gerard Drosterij (1972, Amsterdam) studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn afstudeerscriptie onderzocht hij de relatie tussen kunst en staat, die hij toespitste op het burgerlijke emancipatie-ideaal. Een nieuwe werkkring heeft hij nog niet gevonden. In de toekomst is hij van plan om van zijn proefschrift een voor breed publiek toegankelijke light versie schrijven.

Noot voor de pers
Gerard Drosterij verdedigt zijn proefschrift op woensdag 25 juni 2008 om 14:15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg (Warandelaan 2, Tilburg). Titel proefschrift: Politics as Jurisdiction: A New Understanding of Public and Private in Political Theory. Promotoren: prof. dr. mr. W. van den Burg (UvT) en prof. dr. M.J. van den Hoven (Technische Universiteit Delft). Journalisten kunnen een exemplaar van het proefschrift opvragen bij de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen van de UvT, tel. 013 - 466 2000, e-mail persberichtuvt@uvt.nl. Gerard Drosterij is bereikbaar op via e-mail gdrosterij@rsm.nl of tel. 06-51628258. Meer persberichten van de UvT staan op www.uvt.nl/persberichten.Top

UvT Persbericht