Persbericht 12 september 2011
Internationale sociale zekerheidsverdragen van belang bij Europese hervormingen
13 en 14 september promotie en congres

Binnen de Europese Unie bestaan grote verschillen in sociale zekerheid; sommige uitkeringen liggen zelfs onder de internationale minimumnormen. Door de huidige bezuinigingen in heel Europa komen uitkeringen steeds verder onder druk te staan en EU wetgeving om de uitkeringsstelsels te beschermen is er niet. Onderzoekster Tineke Dijkhoff stelde vast dat verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa onze nationale socialezekerheidsstelsels wèl kunnen behoeden voor een vrije val. Ze stelt voor om het belangrijkste verdrag, inzake minimum normen van sociale zekerheid, op nemen in de EU wetgeving.

Volgens VN-verdragen heeft iedereen recht op sociale zekerheid. Maar door de haperende economie, kredietcrisis, en vergrijzing van de samenleving, is Europa daar flink op aan het bezuinigen. De Europese Commissie heeft over de inhoud van socialezekerheidsstelsels in de afzonderlijke lidstaten niets te vertellen. Wel zijn er verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa waarin normen zijn vastgelegd waaraan de verschillende uitkeringsstelsels moeten voldoen. Het verdrag inzake minimumnormen voor sociale zekerheid is aangenomen door de meeste EU-lidstaten.

In haar proefschrift toont Tineke Dijkhoff het belang van deze internationale normen aan voor de Europese Unie. Ze doet dit op basis van haar onderzoek over de werking van de verdragen in Tsjechië en Estland, die na de val van het Sovjet regime hun sociale zekerheidsstelsels moesten hervormen naar Europese maatstaven. In de eerste plaats laat ze zien dat de verdragen daar dienden als referentiepunt voor de formulering van de stelsels. In de tweede plaats voorkwamen de verdragen dat uitkeringen onder de minimumnorm zakten. En tenslotte fungeren ze als gemeenschappelijke ondergrens waardoor de coherentie van sociale zekerheidsstelsels binnen de EU wordt bevorderd en sociale dumping wordt tegengegaan. Dijkhoff stelt dan ook dat het van belang is naleving van de minimumnormen verplicht te stellen voor alle EU-lidstaten.

Tineke Dijkhoff (Den Haag, 1960) studeerde Nederlands recht aan Tilburg University. Zij is onderzoeker bij het Max Planck Institute for Social Law and Social Policy in München.

Een dag voor de promotie zal ook een congres worden gehouden over dit onderwerp. Zie de website website van Tilburg University voor het programma.

Noot voor de pers
Tineke Dijkhoff promoveert op woensdag 14 september, 14.00 uur, aula Tilburg University. Titel proefschrift: International social security standards in de European Union: The cases of the Czech Republic and Estonia. Promotor: prof. dr. F. Pennings. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dijkhoff via e-mail dijkhoff@mpisoc.mpg.de of de afdeling Communicatie & Marketing, tel. 013 – 466 8998.

 
 
Persvoorlichters → Aan-/afmelden → Experts & expertise → Archief persberichten → Zoeken →